/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Vi har valgt nytt satsingsområde for barnehagen

I år har vi valgt tema følelser som satsingsområde.

Barn er sosiale helt fra fødselen, og de kommuniserer med voksne og hverandre både gjennom kroppslige og språklige handlinger. Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. Et barn som samhandler godt med andre, kan både tilpasse seg fellesskapet og være en synlig deltaker som hevder sin plass. (hentet fra støttemateriell til rammeplanen) 

Vi i barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. I barnehagen skal barna blant annet bli kjent med egne og andres følelser, samt å lære å sette ord på de. 

 Barnehagen skal: 

  • sørge for at alle barn opplever trygghet, trilhørighet og trivsel i barnehagen
  • møte alle barn med åpenhet, varme, interesse og omsorg 
  • synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet
  • støtte barns refleksjoner rundt ulike situasjoner og opplelvelser 
  • støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger 
  • støtte barna i å sette egne grense, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner
  • hjelpe barn til å bruke språket sitt for å sette ord på egne tanker og følelser
I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.