www.mobarn.noVåre barnehager

Ny i barnehagen

Når foreldre har takket ja til barnehageplass vil dere motta et velkomstbrev fra barnehagen som inneholder informasjon om barnehagen og avdelingen barnet skal begynne på. Nærmere informasjon om tilvenningen får dere fra avdelingsleder.

Tilvenning i barnehagen 

Det er naturlig at foreldre kan kjenne seg spente og urolige når det nærmer seg tid for å starte i barnehagen. Vi er opptatt av at barnehagen og foreldrene sammen skal gi barnet en trygg start og en god tilvenningstid. For at barn skal ha mulighet til å etablere trygge og nære relasjoner i barnehagen må derfor både barnehagen og foreldrene legge til rette for god tid og ro i tilvenningsfasen. Når dere kommer til deres første dag i vår barnehage vil dere bli ønsket velkommen av en ansatt. Denne ansatte vil være deres tilknytningsperson og følge dere de første dagene i barnehagen. I disse dagene er det viktig at foreldre er tilstede og tilgjengelige for barnet. I denne tiden har vi fullt fokus på barnet og snakker mye om barnet og hverdagen i barnehagen. De fleste arbeidsplasser har en avtale som gir foreldre rett til 3 dager permisjon for tilvenning av barn i barnehage. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar imot nye barn og foreldre. Dersom dere har bedre tid utover disse tre dagene, er dette bare positivt. Tilvenningsplanen kan tilpasses den tiden dere foreldre har til rådighet. Det er individuelt hvordan barn tilpasser seg sin nye hverdag, Tilvenningstiden for barnet slutter ikke den dagen barnet er en hel dag i barnehagen uten foreldre, men når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foreldrene ikke er der.

 

Første dag

Denne første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under lek etc. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, dets måter å kommunisere på osv. Dette er informasjon som vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer gjerne bare et par timer, og foreldrene skal ikke forlate barnet i barnehagen denne dagen.

 

Andre dag

Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer 3-4 timer. Personalet overtar mer av ansvaret for barnet - men fremdeles er foreldrene med ved stell, måltid, legging. Foreldrene bør etter avtale forlate rommet / barnet en stund, gå på pauserommet eller en tur i nærområdet. 

 

Tredje dag

Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet. Utgangspunktet vil være hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene. Målet vårt er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe - snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid.

 

Hvordan ta avskjed med barnet?

Si klart ifra når dere går og prøv å ikke vise usikkerhet- gå når dere har sagt dere skal gå. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier ifra, at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Hvis dere viser usikkerhet, kan dette lett smitte over på barnet.

Det kan ofte være vanskelig å gå fra barnet. Snakk med tilknytningspersonen hvis det oppleves vanskelig. Selv om barnet gråter, bør du gå. Er du i tvil om barnet slutter å gråte etter at du har reist, ring oss, eller send en melding og hør hvordan det går. Vår erfaring er at gråten stort sett stilner like etter at foreldre er ute av syne.

 

Tilknytningsperson og dennes oppgaver

En tilknytningsperson er en voksen som har” et spesielt øye” med ditt barn. Ved å dele barnegruppen mellom de ansatte, sikrer vi at alle barna blir sett og får den omsorgen det skal ha hos oss. I tilvenningsperioden er tilknytningspersonen spesielt viktig, fordi den da har ansvar for barnets inntreden i barnegruppen. Tilknytningspersonen skal stå for trygghet og nærhet, og skal kunne være barnet trygge base når foreldrene forlater barnehagen. Den skal i løpet av dagen, både inne og ute, ha positiv kontakt med sine primærbarn. De skal prate, leke, oppmuntre og trøste i de nye situasjonene barnet ditt møter i løpet av barnehagedagen. Vi skal i tillegg legge til rette for god kontakt og kommunikasjon mellom hjem og barnehage.