www.mobarn.noVåre barnehager

Progresjonsplan for Mobarn Øverland barnehage

I følge Rammeplan for barnehagen skal progresjon tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Denne progresjonsplanen omfatter alle rammeplanens 7 fagområder

Planen tar ikke utgangspunkt i alder, men i tre «trappetrinn» som bygger naturlig på hverandre. Innenfor hvert av trinnene kan det befinne seg barn i ulik alder avhengig av den enkeltes utvikling. Personalet i barnehagen skal finne barnets ståsted, for så å bygge videre på dette. Vi skal gi de gode og varierte opplevelser som skal bidra til å skape glede, nysgjerrighet og utvikling.

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

Mål

 • Barna skal sikres god språklig utvikling, uansett morsmål
 • Barna skal oppleve glede og nysgjerrighet ved å utvikle og mestre ulike kommunikasjonsformer
 • Barna skal få varierte og positive erfaringer ved å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og som et redskap for tanker og følelser
 • Barna skal erfare å lytte og oppleve å bli lyttet til

 

                                                     Trinn 1 (ca. 1-2 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Bli kjent med billedbøker, pekebøker og bøker med enkel tekst
 • Få kjennskap til rim og regler
 • Lære seg enkle sanger, sanger med bevegelse, sangleker
 • Utvikle evnen til å kommunisere i lek og samspill med andre barn
 • Øve på å se sammenheng mellom ord og bilde
 • Ha tilgang til ulike bøker, plassert i barnehøyde
 • Bruke sanger, rim og regler i samlinger og aktiviteter
 • Bruke konkreter som støtte til enkle sanger og fortellinger
 • Gi barna god responstid- tid og rom til å uttrykke seg
 • Bruke bilder med navn i garderoben
 • Bruke språkkista

Ha tilgang til ulike bøler, plassert i barnehøyde. 

Bruke sanger, rim og regler i samlinger og aktiviteter. 

Bruke konkreter som større til enkle sanger og fortellinger. 

Gi barna god responstid: tid og rom til å uttrykke seg. 

Bruke bilder med navn i garderoben 

Bruke språkkista (pedagogisk verktøy)  

 

                                                     Trinn 2 (ca. 2-3 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Sette ord på ønsker og følelser
 • Lyttetrening
 • Få kjennskap til bokstaver, bli kjent med sin egen bokstav
 • Få erfaring med å lytte til enkle historier
 • Dramatisere eventyr og fortellinger
 • Øve på å bruke språket i konfliktsituasjoner
 • Øke kjennskapen til ulike media

 

 

 • Fortelle eventyr både med og uten konkreter
 • Tilby billedbøker med enkel tekst
 • Bruke spill som stimulerer til lek med bokstaver
 • Oppfordre til tegning og lekeskriving
 • Gjenkjennelsesleker (Kims lek)
 • Høytlesning
 • Klappe stavelser

 

 

                                                     Trinn 3 (ca. 4-5 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Kunne ta imot og følge beskjeder
 • Delta i samtaler om ulike temaer
 • Lære seg å ta ordet og gi uttrykk for sin mening
 • Forstå humor og kunne leke med språket
 • Kunne bruke språket til å forklare eller gjenfortelle noe som har skjedd/en historie
 • Kjenne igjen navnet sitt skriftlig
 • Øve på å skrive navnet sitt
 • Øve på å rekke opp hånda når man vil si noe

 

 • Leke og tøyse med ord
 • Lekelesing/ medlesing
 • Lekeskriving/ medskriving
 • Høytlesning og lydbøker
 • Skoleforberedende oppgaver
 • Voksne som snakker, reflekterer og undrer seg sammen med barna
 • Spill som rimelotto og Alias
 • Tilrettelegge for et skjermet område hvor man få tid og ro til å bla i bøker og lese
 • Vitser, gåter og riming
 • Gi rom for rolleleken

 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

Mål

 • Barna skal ha muligheter for utvikling ut fra behov, interesse og mestringsnivå
 • Vi skal ha et sunt og variert kosthold
 • Vi skal ha et inne- og utemiljø som inspirerer til fysisk aktivitet
 • Barna skal bli trygge på egen kropp og få en positiv oppfatning av seg selv
 • Barna skal kunne sette grenser for seg selv og egen kropp, og respektere andres grenser

                                                     Trinn 1 (ca. 1-2 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Tumlelek
 • Begynnende læring av navn på kroppsdeler
 • Få utforske barnehagens fysiske miljø, både inne og ute
 • Få smake på forskjellig mat- bruke sansene, lukte, kjenne
 • Introduseres for gode vaner for hygiene
 • Være ute i allslags vær
 • Øve på å spise og drikke selv

 

 • Tilrettelegge det fysiske miljøet slik at det blir god plass til utfoldelse
 • God veksling mellom aktivitet og ro
 • Sanger og regler om kroppsdeler
 • Bevegelsessanger
 • Puslespill
 • Smake på forskjellig mat
 • Hjelpe til med håndvask
 • Benevning av kroppsdeler i hverdagssituasjoner
 • Enkel hinderløype

                                                     Trinn 2 (ca. 2-3 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Trene på å sette personlige grenser- både fysisk og psykisk
 • Få kjennskap til hvor maten vår kommer ifra
 • Få en begynnende forståelse for indre organer, og hvilken funksjon de har
 • Øve på å sitte i ro
 • Øve på å smøre sin egen mat
 • Øve på å kle av og på seg selv
 • Gå på tur utenfor barnehagens område
 • Dyrke egne grønnsaker
 • Tegne, klippe, perle
 • Ha god nok tid i garderoben til å kunne klare selv

Gå på tur utenfor barnehagens område. 

Dyrke egne grønnsaker.

Tegne, klippe, perle. 

Ha god nok tid i garderoben til å kunne klare seg selv. Få mulighet til å prøve.  

 

 

                                                     Trinn 3 (ca. 4-5 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Lengre turer utenfor barnehagens område
 • Kunne å klippe, blyantgrepet er mer innarbeidet
 • Kjennskap til å bruke ulike verktøy
 • Oppleve glede med å være ute i variert vær og terreng
 • Mer selvstendig med toalettbesøk
 • Vite hvilke klær man skal bruke i ulikt vær
 • Kjennskap til kosthold og matens betydning for hvordan kroppen fungerer
 • Forvente at barna kler av og på selv, tilrettelegge for dette i garderobe
 • Ulike former for ballspill- kaste og ta imot
 • Regelleker
 • Fokus på hygiene og renslighet
 • Introdusere barna for ulik mat

Forvente at barna kler av og på seg selv. Tilrettelegge for dette i garderoben. 

Ulike former for ballspill (kaste og ta i mot) 

Regelleker (for eksempel: rødt lys, haien kommer)

Forkus på hygiene og renslighet. 

Introdusere barna for ulik mat. 

 

 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Mål

 • Barna skal introduseres for et variert utvalg av formingsmaterialer, og få erfaring med ulike teknikker og uttrykk
 • Barna skal få erfaring og opplevelser med musikk, dans, drama og teater, litteratur, film og billedkunst
 • Personalet skal ivareta barns skaperglede og kreativitet, og styrke deres kulturelle identitet og personlige uttrykk

                                                     Trinn 1 (ca. 1-2 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Få kjennskap til ulike formingsteknikker, med fokus på den taktile sansen
 • Bli kjent med forskjellig barnelitteratur
 • Få oppleve ulike instrumenter- undre seg over ulike lyder
 • Få varierte musikkopplevelser
 • Voksne og barn opplever gleden ved sang, og gleder seg sammen
 • Få bevege seg til musikk
 • Tilby et variert utvalg av materialer og aktiviteter
 • Synge sanger for barna, høre på musikk, gi rom for bevegelse
 • Gjenta aktiviteter
 • Dramatisere eventyr for barna
 • Gi tilgang til utkledningstøy
 • Innrede rom slik at det stimulerer til kreativ lek
 • Spontansang

Tilby et variert utvalg av materialer og aktiviteter. 

Synge sanger for barna, høre på musikk, gi rom for bevegelse.

Gjenta aktiviteter. 

Dramatisere eventyr for barna. 

Gi tilgang til utkledninstøy. 

Innrede som slik at det stimulerer til lek. 

Spontansang. 

                                                     Trinn 2 (ca. 2-3 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Dramatisering av eventyr
 • Oppleve musikk fra andre kulturer
 • Få prøve ut ulike formingsteknikker og ulike materialer
 • Utforske rytme, klang og tekst
 • Bli introdusert for ulike kulturelle uttrykk
 • Få erfaring med grunnleggende fargelære

 

 

 • Ha fokus på prosess, ikke resultat
 • Tilrettelegge for kunstnerisk utfoldelse og mangfold
 • Utvide repertoar innenfor musikk, kunst og kultur
 • La barna klippe, lime, male, tegne med tusj
 • Bruke naturmaterialer
 • Voksne med gode holdninger, med respekt for andre kulturer
 • Voksne som deltar i sangleker

                                                     Trinn 3 (ca. 4-5 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Skape egne uttrykk gjennom tilgang til variert formingsmateriell
 • Få mulighet til å skape egne musikalske og estetiske uttrykk
 • Ha opptreden/konsert/teaterforestilling
 • Få fortelle vitser og gåter

 

 • Tilby formingsmateriell som krever mer nøyaktighet, finmotorikk
 • Tilby ulike kunstopplevelser
 • Tilrettelegge for ulike musikkopplevelser
 • Bruke sanger med mer tekst
 • Spille teater for barna
 • Voksne som gir barna trygge rammer til at de tør å utfolde seg
 • Voksne som gleder seg sammen med barn

 

 

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

Mål

 • Barna skal få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen
 • Barna skal få oppleve glede over naturens mangfold, og oppleve undring over naturens fenomener
 • Barna skal få erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagen
 • Barna skal få erfare endringer i årstider gjennom lek og aktiviteter

                                                     Trinn 1 (ca. 1-2 årsalder)

Hva

Hvordan

 

 • Få mulighet til å bruke sansene sine og å undre seg
 • Få kjennskap til norske husdyr
 • Bli bevisstgjort årstidene, endringer i naturen
 • Få erfaring med bruk av iPad

 

 • Være ute i allslags vær
 • Fokus på teknikk i hverdagen- lysbryter, vannkran mm.
 • Voksne opplever verden sammen med barna- undre seg i lag
 • Se på bilder i album og på iPad/pc sammen med barna

 

Trinn 2 (ca. 2-3 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Bli kjent i barnehagens nærmiljø
 • Fokus på miljø, miljøvern
 • Undre seg over naturens syklus
 • Få kjennskap til hvor maten vår kommer fra
 • Få kjennskap til dyrenes rolle i naturen
 • Øve seg på å smøre på, skjære opp maten sin selv. Få bruke kniv, gaffel og skje
 • Begynne å se sammenheng mellom klær og vær
 • Utedag, turdag
 • Kildesortering av søppel
 • Temaarbeid- kroppen vår, årstider, dyr
 • Planting/såing/høsting
 • Besøk i drivhuset vårt
 • Tilrettelegge for at barna kan få spise selv

Utedag, turdag. 

Kildesortering av søppel. 

Temaarbeid (for eksempel: kroppen vår, dyr, årstider) 

Planting/såing/høsting. 

Tilrettelegge for at barna kan få spise selv. 

                                                     Trinn 3 (ca. 4-5 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Få erfaringer med matlaging
 • Erfaringer med informasjonsinnhenting- bøker, Ipad, data
 • Få undre seg over naturfenomen
 • Erfaringer med enkle kjemi og fysikkforsøk
 • Få studere med ulike redskap
 • Oppleve ulikt terreng og miljø
 • Erfare å finne frem riktige klær i forhold til vær
 • Klatre i trær
 • Erfare å gå på ski
 • Lage filmprosjekt, bokprosjekt
 • Tilrettelegge for barns medvirkning i matlagingen, matgruppe
 • Turer til forskjellig områder- fjell, strand, skog
 • Bruk av ulike redskaper som sag, kniv, øks, hammer
 • Arrangere skidag
 • Voksne som utøver digital dømmekraft

Lage filmprosjekt, bokprosjekt. 

Tilrettelegge for barn medvirkning i matlaging. 

Turer til forskjellige områder (fjell, skog, strand) 

Bruk av ulike redskaper som sag, kniv, øks og hammer. 

Arrangere aktivitetsdag. 

Voksne som uttøver digital dømmekraft. 

 

 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Mål

 • Barna skal føle seg anerkjent og respektert for den de er, sin kultur og religion
 • Barna skal oppleve vennskap og trygghet
 • Barna skal få oppleve voksne som inspirerer og inviterer til undring over grunnleggende spørsmål
 • Barna skal få oppleve mangfold og inkludering

                                                     Trinn 1 (ca. 1-2 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Oppleve anerkjennelse fra voksne
 • Gi omsorg
 • Bli kjent med begrepene sint, lei seg, glad
 • Dele med andre
 • Turtaking
 • Markene høytider på enkelt nivå

 

 • Være observant på kroppsspråk og mimikk
 • Voksne som handler ut fra barnets signaler
 • Vise glede og humor i hverdagen
 • Veilede barna til å vise godhet for hverandre
 • Være gode rollemodeller
 • Hjelpe barna til å identifisere egne og andres følelser
 • Vise barna alternative handlingsmønstre
 • Markere høytider ved bruk av konkreter

                                                     Trinn 2 (ca. 3-4 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Vise hensyn til andre
 • Kjennskap til andre kulturer og levemåter
 • Kjennskap til ulike tradisjoner knyttet til religion
 • Oppleve seg som den del av fellesskapet, gruppetilhørighet
 • Erfare at egne valg og handlinger kan påvirke situasjoner
 • Øve seg på å sette grenser for seg selv
 • Bruke UNICEFS rettighetskort
 • Undre seg sammen med barna- ha fokus på barnesamtalen, undre seg over livet-fødsel, liv, død, normer og verdier
 • Tydelige voksne i forhold til samfunnets normer og regler, hva er rett og galt
 • Vise nulltoleranse mot mobbing
 • Legge til rett for lek og samspill

Bruke UNICEFS rettighetskort. 

Undre seg sammen med barna - ha fokus på barnesamtalen, undre seg sammen. 

Tydlige voksne i forhold til samfunnets normer og regler. Hva er rett og hva er galt. 

Vise nulltoleranse mot mobbing. 

Legge til rette for lek og samspill. 

                                                     Trinn 3 (ca. 4-5 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Trene på å tenke gjennom ting
 • Problemløsing og selvstendig tenkning- stå til ansvar for egne handlinger
 • Vise respekt og toleranse for hverandre
 • Reflektere over hvem man er som person, og hvordan man vil være som person
 • Få kjennskap til våre grunnverdier, ulike høytider og kulturelle tradisjoner
 • Videreføre bruk av pedagogisk materiell som rettighetskort, Tenkeboka osv.
 • Bruke samtalegrupper
 • Gi barna kunnskap om at vi alle er ulike, og at det er bra for felleskapet
 • Voksne som er tilstede for blant barna, hjelpe til i konflikter.
 • Oppfordre til dialog blant barna
 • Gi barna sjansen til å ordne opp selv, ha tro på de
 • Legge til rette for et godt foreldresamarbeid

Videreføre bruk av pedagogisk materiell som blant annet rettighetskort og "tenkeboka". 

Bruke samtalegrupper. 

Gi barna kunnskap om at vi alle er unike, og at forskjeller er bra for fellesskapet. 

Voksne som er tilstede sammen med barna, og hjelper dem i samspillet dem i mellom. Den voksne hjelper til dersom det blir konflikter. 

Oppfordre til dialog/samtaler blant barna. 

Gi barna sjansen til å ordne opp selv, ha tro på de. 

Legge til rette for et godt foreldresamarbeid. 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Mål

 • Barna skal bli kjent med samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet
 • Barna skal få innsyn i ulike tradisjoner og levesett
 • Barna skal få en forståelse for av verden utenfor hjemmet og barnehagen
 • Barna skal få medvirke til barnehagens innhold og få erfaringer når det gjelder demokratiske avgjørelser
 • Barna skal oppleve at gutter og jenter er likestilt

                                                     Trinn 1 (ca. 1-2 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Bli kjent på barnehagens inne og uteområde
 • Oppleve tilhørighet til sin avdeling og sin barnehage
 • Gi uttrykk for sine ønsker
 • Oppleve samhold og felleskap
 • Lære navn på barn og voksne
 • Oppleve at vi uttrykker oss på ulike måter
 • Nasjonaldagen, 17.mai

 

 • Trygge og nære voksne som gir omsorg på barnas premisser
 • Tilrettelegge for lek sammen, aktive voksne
 • Sensitive og lydhøre voksne
 • Vise det norske flagg, spille nasjonalsangen, gå i tog
 • Legge til rette for rollelek

                                                     Trinn 2 (ca. 2-3 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Bli kjent med nærmiljøet og miljøet utenfor porten
 • Få erfare at de har medbestemmelse på sin hverdag i barnehagen
 • Lære å ta hensyn til hverandre
 • Øve på å sette grenser for seg selv
 • Selvstendighetstrening
 • Få kjennskap til trafikkregler
 • Oppleve like muligheter for begge kjønn
 • Utvidet forståelse for like tradisjoner og skikker

 

 • På tur i egen barnehage- besøke andre avdelinger
 • Tilrettelegge for turer utenfor barnehagens område
 • Vise frem fargene i flagget, samlinger der vi snakker om tradisjoner
 • Snakke med barna om dåp, bryllup, begravelse, karneval m.m.

                                                     Trinn 3 (ca. 4-5 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Få kjennskap til ulike yrker og arbeidsplasser
 • Erfaring med ulike familiesammensetninger og boformer
 • Erfaring med lokal historie
 • Skolebesøk
 • Erfaring med hva demokrati er
 • Kjennskap til at samene er Norges urbefolkning
 • Få kjennskap til FNs’ barnekonvensjon

 

 • Reise på tur med Mobarn-bussen
 • Samtale med barna om konsekvenser av handlinger og valg
 • Markere samefolkets dag den 6.februar
 • Stimulere til undrende samtaler om universet, kloden, land og kontinenter
 • Samtaler med barna om deres rettigheter

 

 

ANTALL, ROM OG FORM

Mål

 • Barna skal få utvikle sin matematiske kompetanse gjennom lek,
 • Barna skal få muligheter til å utforske, leke med tall, former og mønstre

 

                                                     Trinn 1 (ca. 1-2 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Kunne gjenkjenne ulike former
 • Begreper: Stor-liten
 • Begrepstrening i hverdagen
 • Få erfaringer med ulike størrelser og mengder
 • Få erfaring med telling og sortering,
 • Erfaring med rom og plassering
 • Lære seg tallrekka 1-3
 • Orientere seg i barnehagen, hvor alle rommene er

                       

 

 

 

 • Bruke enkle puslespill
 • Sortere leker i ryddesituasjoner
 • Bruke sang, rim, regler og ellinger som inneholder tall
 • Konstruksjonslek
 • Putteboks
 • Bevisst bruk av preposisjoner (først, mellom, sist osv.) i rutinesituasjoner
 • Telle antall fingre og tær, antall barn i gruppa
 • Fordele- en til meg, en til deg

                                                     Trinn 2 (ca. 2-3 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Få kjennskap til enkle former og mønstre
 • Kjenne tallene opp til 10
 • Kjenne igjen de vanligste fargene
 • Kjennskap til noen geometrisk figurer
 • Kjennskap til ukedager, måneder og årstider

 

 • Enkle spill med terning
 • Konstruksjonslek (Lego, Briomek, snekring, naturmateriale osv.)
 • Kims lek
 • Eventyr som inneholder tall
 • Skattejakt
 • Jakte på former
 • Plassering

 

 

                                                     Trinn 3 (ca. 4-5 årsalder)

Hva

Hvordan

 • Kjenne igjen tallene 1-20
 • Kunne bruke ulike måleredskap
 • Oppdage ulike former i naturen og nærmiljøet
 • Få kjennskap til det å legge til og å ta bort
 • Spille kort og ulike terningsspill
 • Konstruksjonlek- kaplaklosser, lafteklosser
 • Måling, veiing og eksperimentering
 • Legge til rette for aktiviteter som styrker barnas forståelse av sammenhengen mellom tall og mengde

 

Spille kort og ulike terningspill. 

Konstruksjonslek (kaplaklosser, briomek, lego, snekring, naturmaterialer osv) 

Kims lek. 

Eventyr som inneholder tall. 

Skattejakt. 

Formjakt - jakte på former. 

Plassering.