www.mobarn.noVåre barnehager

Vedtekter for barnehagen

VEDTEKTER FOR MOBARN Øverland barnehage AS
Vedtatt på stiftelsesmøte 18.11.2022

 

1. Foretaksnavn

Selskapets navn er Mobarn Øverland barnehage AS

 

2. Formål

Selskapets formål er å drive barnehage til det beste for foreldre og deres barn i tråd med                barnehagelov og rammeplan for barnehagens innhold. Formålet er ikke kapitalavkastning, og   det skal ikke utdeles utbytte. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg              selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. 

 

3. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 1 000.

 

4. Styret 

Selskapet skal ha et styre bestående av og minst tre styremedlemmer og minst tre varamedlemmer. Styresammensetningen, inkludert varamedlemmer, skal være den samme som i Mobarn SA. 

 

Daglig leder i Mobarn SA er fast sekretær for styret. 

 

5. Vedtektsendring 

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre aksjeloven stiller strengere krav.  

 

6.  Oppløsning og avvikling 

Ved oppløsning og avvikling skal gjenværende midler skal gå til allmennyttige formål.

 

7. Opptaksmyndighet 
Styrer foretar opptak av barn i barnehagen.  

 

8. Opptakskrets og opptakskriterier
Barnehagens opptakskrets er Møre og Romsdal.  

Barnehagen er åpen for barn fra 9 måneder. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år. Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass om partenes oppsigelses- og hevingsadgang.  

 

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen: 
a) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd   

b) Barn av ansatte.   

c) Søkere som allerede har plass i en barnehage og ønsker endring av plasstørrelse i samme barnehage.    

d) Søsken av barn som har plass (og som fortsatt skal beholde plassen).  

e) Barn som ønsker overflytting fra en Mobarn-barnehage til en annen.  

f) Styrer skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og alderssammensetning i barnegruppen. Med balansert kjønnssammensetning menes her like mange gutter som jenter innenfor hver aldersgruppe og avdeling. Med balansert alderssammensetning menes her flere enn et barn i samme aldersgruppe pr. avdeling.

 

Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekking.  

 

9. Opptaksperiode, oppsigelse og heving
Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess.  

 Styrer kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad.    

Oppsigelsestid på barnehageplassen er to- 2 måneder fra den første i etterfølgende måned. Oppsigelse skal skje skriftlig.  

 

For plasser som sies opp etter 1. april tas det betaling ut barnehageåret til og med 14. august.  

 

Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal betalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig  

 

Foreldre til barn som skal begynne på skolen velger om de skal beholde plassen ut juli måned eller til og med 14. august. Fire uker ferie må være avviklet innen sluttdato.  

 

Ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner tilsier det, kan barnehageplassen sies opp eller heves med umiddelbar virkning. Styret fatter vedtak om oppsigelse eller heving av barnehageplassen. Foresatte/foreldre skal ha skriftlig melding om oppsigelses- eller hevingsvedtaket.

 

Det vises for øvrig til avtale om disponering av barnehageplass.  

 

10. Fastsettelse av foreldrebetaling
Foreldrebetalingen fastsettes av styret. Det vises for øvrig til avtale om disponering av barnehageplass og nasjonale satser for makspris.  Juli måned er betalingsfri.  

 

11. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.  

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.  

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er tre -3- uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.  

 

12. Leke- og oppholdsareal
Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal for barn over 3 år, og 5,3 m² for barn under 3 år.  

 

13. Åpningstid og ferie
Barnehageåret starter 15.08.   
Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 17.00 mandag til fredag.  

Styret i Mobarn Øverland barnehage AS kan gjøre tilpasninger av åpningstiden. Barnehagen er stengt på helligdager.  

Barnehagen er stengt julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember), barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.  

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 4 kurs- og planleggingsdager. Disse forsøkes avviklet i forbindelse med kommunens planleggingsdager for grunnskolen. Foreldre/foresatte vil senest en måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne forbindelse.  

Alle barn i barnehagen skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret, derav tre uker sammenhengende om sommeren.  

 

14. Samarbeidsutvalget  
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.  

a) SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, og skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.  

SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, med unntak av vedtagelse av årsplanen.  

Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU.  

b) SU skal ha fem medlemmer, med to representanter fra foreldrene og to fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.  

c)Mobarns styre har avgjort at eier stiller med en representant i SU. Eier kan ikke stille med flere representanter enn de øvrige gruppene (foreldre og de ansatte).  

Barnehagestyrer er saksbehandler og sekretær for SU.  

d) SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder.  

Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.  

Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller barnehagen finner det nødvendig.  

Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har kommet med. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. SUs medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for SUs medlemmer, styret, barnehagestyrer og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.  

 

15. Foreldreråd  
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.  

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.  

Foreldrerådet velger to foreldrerepresentanter og to vararepresentanter til SU.  

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen.  

Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.  

Foreldreråd holdes minst en gang i året.  

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.  

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de rådgivende uttalelser som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, styrer, og de personer foreldrerådet gir tilgang.