www.mobarn.noVåre barnehager

Overgang barnehage - skole

Førskolebarna samles på en avdeling, fordelt på 2 grupper det siste året i barnehagen, og kalles for Edderkopper. De er sammen på formiddag og ettermiddag, og har et felles opplegg på tvers av gruppene. Hovedfokuset det siste året i barnehagen er selvstendighet og sosial kompetanse. I tillegg er det lagt mer til rette for språkforståelse, matematiske begreper og tallforståelse.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen. (Rammeplan for barnehagen, 2017)

___________________________________________________________________________________

Siste året i barnehagen:

I Mobarn Øverland barnehage har vi valgt å samle de eldste barna i barnehagen på en avdeling. Gruppen blir delt i mindre grupper, og fordeles på bussedderkoppen og husedderkoppene. De rullerer på å være inne, og på å være på busstur, Når alle de store barna samles blir barna kjent med jevnaldrende barn fra andre avdelinger som de skal starte på skolen med. på den måten får barna flere trygghetsfaktorer med seg over til skolen, som kan hjelpe overgangen.

På edderkoppen er vi opptatt av at det siste året i barnehagen ikke skal være en tid hvor barna venter på å starte på skolen. Barna skal ha det gøy i barnehagen og leken står sentralt. Vi ønsker at barna skal skape barndomsminner de kan se tilbake på med glede.

Barnas modenhet varierer fra barn til barn og barnehagen er pliktet til å tilrettelegge for gode læringssituasjoner for alle barn. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn får oppgaver som er utfordrende og de mestrer. Barna leker med tall og bokstaver i sangform, i konstruksjonsleken, i rolleleken og når vi er ute i naturen. Vi ser etter former og antall og tar denne kunnskapen med oss inn i barnehagen hvor vi gradvis og etter barnas ønsker øver oss på blyantgrep, tallord og bokstaver. på tur får barna praktiske erfaringer med matematiske begreper som lengde, tyngde, geometriske former og antall ute i skogen som vi kan ta med oss inn i barnehagen.

 

Tilbudet med varierte friluftsmuligheter med buss er unikt for vår førskolesatsning. Med hjelp av bussen har vi mulighet til å oppleve flo/fjære, skiløyper, fjelltopper, myr, granskog, vann og turløyper vi ikke hadde hatt muligheter til uten. Barna er ute hver dag i varierende terreng og vær. Vi kjenner årstidene på kroppen og ser hvordan landskapet forandrer seg i løpet av året. Barnehagen har enkelte turmål vi oppsøker ofte hvor barna blir kjent og får en tilhørighet til. Og turmål vi besøker mer sjeldent hvor vi kan utforske nye muligheter og elementer som dukker opp i løpet av året.  

 

Barna får mulighet til å spikke med kniv, hogge med øks, klatre i fjellet, plukke bær, gå på ski, bære sekk, og gå korte og lengere turer i naturen. Alt dette samtidig som de blir kjent med sin egen by. 

 

Gjennom det å skape gode opplevelser i skogen håper vi at barna lærer å bli glad i naturen. Barnehagen er opptatt av å gi barna en begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Vi lærer at vi skal rydde etter oss når vi er ute på tur og hvordan vi skal behandle store og små kryp vi møter ute i skogen.

Selvstendighet:

At barnet er trygg og selvstendig er to faktorer som vil gjøre overgangen fra barnehage til skole god. At barnet sier ifra til en voksenperson når det trenger hjelp, klarer å kle på seg selv og gå på do er ting skolen ønsker at barnet kan.

På Edderkoppen stiller vi mer krav til at barna skal kunne klare ting selv. Vi utfordrer barna til å finne løsninger på oppgaver, løsninger i konflikter eller løsninger under påkledning. Barna skal kunne være med på å finne ut av ting de synes er vanskelig. Vi oppfordrer også barna til å passe på tingene sine (sekken), og til å holde orden på plassen sin i garderoben. 

Barna får og mer frihet. I barnehagens rammeplan sies det at barna skal få være med å bestemme ut i fra barnets alder og modenhet og da er det naturlig at barna få mer innflytelse over egen barnehagehverdag.

Barnehagen jobber for at barna på Edderkoppen skal kunne, og få kjennskap til:

 • Ta i mot og følge beskjeder 
 • Delte i samtaler om ulike temaer
 • Lære seg å ta ordet, og gi uttrykk for sine meninger 
 • Forstå humor, og kunne leke med språket
 • Bruke språket til å forklare eller gjenfortelle noe som har skjedd
 • Kjenne igjen navnet sitt (skriftlig), og øve på å skrive navnet sitt
 • Kjenne igjen tallene 1 - 20
 • Kunne bruke ulike måleredskap 
 • Oppdage ulike formeri naturen og nærmiljøet
 • Få kjennskap til + og - (legge til, og ta bort) 
 • Øve på å rekke opp hånden når man vil si noe
 • Gå lengre turer
 • Klippe
 • Blyantgrep
 • Kjennskap til bruk av ulike verktøy
 • Oppleve glede med å være ute i variert vær og terreng 
 • Være mer selvstendig ved toalettbesøk 
 • Vite hvilke klær man skal bruke til ulikt vær 
 • Kjennskap til kosthold og matens betydning for hvordan kroppen fungerer
 • Skape egne uttrykk gjennom ulikt formingsmateriell 
 • Skape egne musikalske og estetiske uttrykk 
 • Ha opptreden/konsert/teaterforestilling 
 • Fortelle vitser og gåter 
 • Erfaringer med informasjonsinnhenting gjennom bruk av bøker, ipad/telefon
 • Undre seg over naturfenomen
 • Erfaringer med enkle kjemi og fysikkforsøk 
 • Studere med ulike redskap 
 • Finne frerm riktig klær i forhold til vær 
 • Klatre i trær 
 • Gå på ski 
 • Problemløsning og selvstendighetstekning - stå til ansvar for egne handlinger 
 • Vise respekt og toleranse for hverandre
 • Reflektere over hvem som er som person, og hvem man vil være som person
 • Få kjennskap til våre grunnverdier, ulike høytider og kulturelle tradisjoner
 • Få kjennskap til ulike yrker og arbeidsplasser
 • Erfaring med ulie familiesammensetninger og boformer
 • Erfaringer med lokal historie 
 • Skolebesøk 
 • Erfaring med hva demokrati er 
 • Få kjennskap til FN's barnekonvensjon (Alle barn er like mye verd. Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet. Alle barn har ratt til beskyttelse. Alle barn har rett til helsehjelp. Alle barn har rett til nok mat og drikke. Alle barn har rett til å si sin mening, og bli tatt på alvor. Alle barn har rett til å gå på skole. Alle barn har rett til lek, fritid og hvile. Alle barn har de samme rettighetene.) 

 

I bunn for vårt arbeid med Edderkoppgruppa ligger:

 

___________________________________________________________________________________

Overgang fra barnehage til skole 

Overganger kan beskrives som en prosess av endringer som barnet og familien erfarer når det beveger seg fra en setting til en annen. Disse overgangene fører til rolleendringer som igjen innebærer endringer i forventninger og krav til barnet. Overganger berører også miljøet rundt barnet, foreldre, familie og venner, og det er sensitive perioder der samspill mellom partene som er involvert får ekstra stor betydning. Det er viktig å erkjenne at overgangsprosesser er sårbare og kan støtte eller svekke et barns utvikling, selvbilde og livskompetanse.

I arbeidet med å legge til rette for sammenheng, samarbeid og en god overgang er det viktig at barnehagens og skolens særpreg og ulike mandater opprettholdes. Likheter og forskjeller i barnehage og skole skal tas vare på, samtidig som begge institusjonene har ansvar for å utvikle et samarbeid som ivaretar sammenhengen i barnas opplæringsløp.

 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole, og eventuelt sfo. Molde kommune har vedtatt en plan for overganger fra barnehage - skole/sfo som gjelder fra 2022-2027. I denne planen finner vi blant annet en oversikt over noe som kalles "grenseobjekt". Et grenseobjekt er for eksempel kjente gjenstander, bøker, sang, spill eller lek/aktivitet som barna vil finne både i barnehagen og skolen. Bruk av felles grenseobjekter i kommunen vil øke sannsynligheten for at barna opplever helhet og sammenheng mellom barnehage og skole.

Eksempler på grenseobjekt er; 

Bøker - Bukkene Bruse og Geitekillingen som kunne telle til 10 

Spill - Villkatten 

Lek - Haien kommer og Rødt lys 

Sang - "Første dag i første klasse" og "Stopp, ikke mobb" 

Dans - Blime dansen

Nettbrett - Salaby

I løpet av våren før skolestart blir det satt opp en foreldresamtale hvor vi i tillegg til å snakke om barnets trivsel og utvikling sammen går gjennom et skjema med informasjon som skal overføres til skolen. i dette skjemaet står det hva barnet og foreldrene heter, hvilken barnehagen barnet har gått på, samt hvem som er pedagogisk leder. I tillegg er det egne spørsmål som barnet har svart på. Spørsmålene er "i barnehagen liker jeg best", "dette er jeg god på", dette strever jeg litt med" og "tanker rundt skolestart". Til slutt skal barnet signere med navnet sitt. 

 

 

Tilrettelegging for barn med særskilte behov:

I prinsippet er det de samme målene og tiltakene for god sammenheng og vellykket overgang som gjelder for alle barn. Målet er å sikre kontinuitet i den individuelt tilpassede læringen. For barn med behov for særskilt tilrettelegging og oppfølging kan endringene i forbindelse med skolestart representere en særlig utfordring. Det er ekstra viktig at barn i en vanskelig situasjon opplever omsorg, forutsigbarhet, trygghet og sammenheng i overgangen. Derfor må skolen gjøre seg godt kjent med enkeltbarnet, ikke bare med diagnosen eller eventuelle behov for spesiell tilrettelegging.

Barnehage og skole starter denne dialogen for å sikre at barn med særskilte behov får tilpasset overgangen til sine behov inne 1. september året før skolestart.

Barnehagen, skolen og hjemmet har også en mulighet til å ha en enkeltsamtale hvor vi kan diskutere barnets behov før overgangen til skolen dersom dette er noe foresatte eller barnehagen ønsker.