www.mobarn.noVåre barnehager

Årsplan 2020/2021

Velkommen til oss i Mobarn Øverland barnehage. Øverland barnehage er en tradisjonell avdelingsbarnehage som eies og drives av Mobarn, og er Mobarns største barnehage med 6 avdelinger og 110 barn i alderen 0 – 6 år. Barnehagen ligger i rolige omgivelser i østre bydel, ca. 2 km fra Molde sentrum. Barnehagen har fine turområder i nærmiljøet vårt. Vi har også vår egen Mobarn-buss, som i hovedsak benyttes av førskolebarna.

 

Vårt personale består av både kvinner og menn, med stor variasjon når det kommer til alder og erfaring. Vi har pedagoger med barnehagelærerutdanning på alle avdelinger samt flere fagarbeidere og assistenter. Vi har som mål at alle barn skal føle seg trygge her på Øverland barnehage, og vi ønsker å ha et miljø som er preget av mye humor og glede. Hver eneste dag arbeider vi for at vår barnehage skal være en lærende organisasjon, og at vi gjennom systematisk planlegging, refleksjon og vurdering skal fremme refleksjon over egen praksis og dermed økt kompetanse i personalgruppen.

Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. For å være en barnehage som legger til rette for at barna skal oppleve livsmestring og god helse skal personalet:

 •          Være lydhøre ovenfor barna
 •          Se på mangfold i barnegruppen som en ressurs
 •          Være tilstede i lek og aktiviteter
 •          Jobbe aktivt forebyggende mot mobbing

For å synliggjøre vårt arbeid har vi laget en egen handlingsplan som ligger på barnehagens hjemmeside på www.overland.mobarn.no. Vi vil at barna skal oppleve at noe av det beste med å være i barnehagen er å få være en del av et felleskap, og å få leke med vennene sine. Målet vårt er å skape et stimulerende lekemiljø for alle. Setter vi leken i fokus setter vi også barnet i fokus. Gjennom vennskap dannes forståelsen av hvem jeg er, og hvordan jeg oppfatter meg selv. Selvbildet styrkes når barn deltar og er sammen i gode samspill. 

 

MOBARN- BESTE STED Å VÆRE, LEKE OG LÆRE

Mobarn kjerneverdier er mer enn fine ord. Det er viktig for oss at de blir en naturlig del i hverdagen, og at de er synlige gjennom vår praksis. 

Medvirkning 

Omsorg 

Barnefokus

Ansvar 

Respekt

Nærvær

 

Dagsrytme

Barnehagens åpningstid: 07.00 - 17.00

Klokken 07.00: Barnehagen åpner. Vi møtes på avdeling Rudkjøringa. 

Klokken 07.30 - 08.30: Frokost. Ta meg egen matpakke

Klokken 09.30: Frilek/aktiviteter - Utetid for de minste 

Klokken 10.30: Samlingsstund 

Klokken 11.00: Lunsj 

Klokken 12.00 - 13.30: Utetid - soving for de minste 

Klokken 14.00: Frukt og brødmat 

Klokken 14.30 - 15.00: Hvilestund

Klokken 15.00 - 16.30: Frilek inne eller ute

Klokken 16.30: Barnehagen samles på Rundkjøringa eller ute 

Klokken 17.00: Barnehagen stenger

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Øverland barnehage ønsker å legge til rette for en god dialog, og samarbeid med foreldrene. Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage bidrar til en trygghet og helhet i barnets hverdag. Foreldresamarbeidet skjer gjennom daglige møter i hverdagen, ved foreldresamtaler og foreldremøter. Barnehagen vil legge til rette for utveksling observasjoner og vurderinger knyttet til barnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Samarbeidet skal sikre foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og tilrettelegging.

 

Foreldresamtaler

For foreldre og oss i barnehagen er det av stor betydning at de får tid og mulighet til å snakke om barnets utvikling og trivsel. Alle foreldre har behov for å vite at barnet deres utvikler seg som det skal, og har det godt den tiden de er i barnehagen. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldre og barnehagepersonalet. I foreldresamtaler kan man få avklart verdier og interesser. Vi gjennomfører 2 foreldresamtaler i løpet av året. Dersom foreldre har behov for flere samtaler på tomannshånd med en av de ansatte i barnehagen kan foreldrene be om dette. Det er viktig at foreldre ikke går med bekymringer, eller ubesvarte spørsmål vedrørende eget barn. En skal få den tid en trenger til å drøfte barnets trivsel og utvikling med en av personalet så raskt det lar seg gjennomføre.

 

Foreldreråd

Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Av foreldrerådet velges to representanter fra alle 6 avdelinger, som til sammen utgjør barnehagens arbeidsutvalg. Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldrerepresentantene kan møtes for å drøfte ønsker og behov, og komme med forslag fra foreldrene til barnehagen. Arbeidsutvalget velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. Arbeidsutvalget oppgaver avhenger også av eget initiativ. De har blant annet ansvar for 17.mai-tog og barnehagens sommerfest. Foreldrerepresentantene er en viktig samarbeidspartner for barnehagen.

 

Samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidsutvalg skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Og er en viktig arena for samarbeid mellom foreldre, personale og eier, og skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet. Samarbeidsutvalget har 2 representanter fra foreldre, 2 representanter fra ansatte og 1 representant fra eier. Styrer er sekretær og saksbehandler.

 

Barnehagens planarbeid

Øverland barnehage er en pedagogisk virksomhet hvor vårt arbeid kontinuerlig planlegges og vurderes. Foreldre og barn har rett til, og skal gis mulighet til medvirkning. Barnehagen skal gi barnet et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehagelov og rammeplan. Øverland barnehage skal være en lærende organisasjon, med evne til fornying og refleksjon. Vårt pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Barnehagen skal tilpasse det pedagogiske arbeidet etter barnas behov og forutsetninger. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger det ekstra støtte får den tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Kan ikke barnets behov dekkes av det allmenpedagogiske tilbudet, opplyser barnehagen om retten til sakkyndig vurdering. Om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp bistår barnehagen foreldrene med å kontakte andre instanser, og arbeider for å igangsette og følge opp eventuelle tiltak.

 

Planlegging

Gjennom planlegging gis vårt personale grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i sitt pedagogiske arbeid. Planleggingen bidrar til kontinuitet og progresjon for enkeltbarnet og gruppen. Planleggingen synliggjør hvordan vi fortolker og realiserer rammeplanen, som igjen blir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av vår virksomhet. Alle våre planer baserer seg på vår kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling, både individuelt og i grupper. Planleggingen baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre. Øverland barnehage har felles praksis på planene på alle våre avdelinger.

 

Årsplanen gjelder for hele barnehagen og er et arbeidsredskap for å styre barnehagen mot de mål vi har satt oss. I denne planen er de overordnede tankene og visjonene for barnehagelivet i Øverland barnehage. Denne planen ligger ute på barnehagens hjemmeside www.overland.mobarn.no. I tillegg har vi utarbeidet handlingsplan mot mobbing, progresjonsplan, plan for overgang barnehage-skole, samt en plan for oppstart i barnehagen.Konkretisering av disse planene skjer gjennom periodeplan og månedsplan. Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

 

Periodeplanen gis ut fra den enkelte avdeling og som legges ut på barnehagens hjemmeside. Pedagogisk leder sender link til planen ut på epost. Denne planen er for en periode hvor en arbeider med et tema. Her står det skrevet mål og tidsrom for perioden. Planen har faste punkt med lek, sosial kompetanse og fagområdene. Hvor lang tid som er avsatt er avhengig av omfanget av temaet. Temaet er valgt på den enkelte avdeling. Dette for å tilpasse barnehagetilbudet til det enkelte barn og foreldrene. Barna og personalets interesse og kompetanse er også avgjørende for temavalg.

 

Månedsplan

Denne planen er for en måned i gangen og er også for den enkelte avdeling. Denne er detaljert og inneholder bursdager, utflukter og andre viktige datoer når det skal skje aktiviteter på avdelingen i løpet av en måned. Pedagogisk leder legger planen ut på barnehagens hjemmeside: www.overland.mobarn.no. Månedsplanen sendes ut siste dagen før en ny måned starter.

 

Vurdering

Barnehagen må kontinuerlig vurdere sin virksomhet, som igjen blir brukt i den videre planleggingen. På denne måten kan vi si at vi til stadighet er i en kontinuerlig prosess. Vurderingsprosessen i Øverland barnehage gir personalet et utgangpunkt for videre planlegging og gjennomføring. Faglige og etiske problemstillinger inngår i vurderingsarbeidet. Tilbakemeldinger fra foreldre er noe vi svært gjerne ønsker oss, og disse vurderingene blir tatt med i videre arbeid/planlegging. Dette gir foreldrene stor mulighet til medvirkning i barnehagen. Mobarn gjennomfører brukerundersøkelser i alle sine barnehager hvert år ved hjelp av Utdanningsdirektorates foreldreundersøkelse. Målet med vurderingen er å sikre at alle barn får et barnehagetilbud i tråd med barnehagelov og rammeplan. Øverland barnehage gjennomfører et kontinuerlig arbeid for kvalitetsutvikling. Vi gjennomfører regelmessig ståstedsanalyse som verktøy til vurdering og refleksjon av egen praksis.

 

Dokumentasjon

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjonen av det pedagogiske arbeidet inngår i barnehagens arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering: Den inngår også i utvikling av den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjonen av det pedagogiske arbeidet gir foreldre, eiere, barnehagemyndigheten og andre aktuelle samarbeidspartnere informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Som grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet brukes dokumentasjon av barnegruppens og enkeltbarnets trivsel og allsidig utvikling. Dette for å sikre barnegruppen og enkeltbarnet et tilrettelagt tilbud. Ved bruk av dokumentasjon skal det alltid ligge et etisk perspektiv til grunn. Barn har rett til et vern om sin personlige integritet, og personopplysninger skal behandles i samsvar med personopplysningsloven. Barnehagen innhenter samtykke fra foreldrene til å observere og dokumentere barns trivsel og utvikling skriftlig. Kravet om samtykke gjelder ikke i tilfeller der personalet deler personopplysninger til barnevernet/politi for å oppfylle opplysningsplikten i tråd med barnehageloven §22.

 

 Barnehagens innhold

Vår pedagogiske praksis bygger på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, sosial kompetanse, læring og danning er sentrale deler. Alle disse områdene er avhengig av hverandre og danner grunnlaget for barnas trivsel og utvikling.

 

Kommunikasjon og språklig kompetanse som fokusområde

Språk er noe av det viktigste barna skal lære seg i første leveårene. Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Språket er også betydningsfullt med tanke på å gjøre seg forstått i lek, og for å kunne inngå i relasjoner og dialog med andre. Hos oss skal alle barn få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Voksne skal være bevisst sin viktige rolle som språklige rollemodeller for barna. Vi bruker alle situasjoner i hverdagen til språklig stimulering. Vi benevner plagg ved påkledning, oppfordrer barna til å etterspørre mat under måltider og er tilstede i barnas lek slik at vi kan sette ord på barnas handlinger. Barns språk er i en enorm utvikling deres første leveår. For barn som skal lære seg ett eller flere språk, kan sang og musikk være et godt hjelpemiddel til å fremme god språkutvikling. Musikk er et verdensspråk med variasjoner innenfor sin kultur. Gjennom musikk greier vi å møte de ulike kulturene med felles glede og forståelse for at dette er noe alle kan ta del i. Det å ha et felles språk som gir barn en følelse av å være like, mestre likt og ha en positiv opplevelse i et felleskap, er viktig for barna. Hos oss skal vi bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, og støtte flerspråklige barn i bruke sitt morsmål.

 

Lek

I vår barnehage skal leken ha en framtredende plass i barnas hverdag. Mye tid er satt av til lek både inne og ute, og det er stor frihet når det gjelder å kunne velge aktiviteter. Gjennom leken fremmes barnas språk, vennskap oppstår, opplevelser bearbeides og ferdigheter utprøves. Hvis barna får muligheten til å leke uforstyrret over tid utvikles konsentrasjon, utholdenhet og kreativitet. Vi i barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek- både alene og sammen med andre. Leken er den viktigste arenaen i utviklingen av sosial kompetanse,og sosial kompetanse er igjen en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Vi verdsetter derfor leken høyt! Vi skal være tilstedeværende voksne som fanger opp enkeltbarn som strever med å knekke lekekoden.

Vennskapsrelasjoner har en viktig betydning for barns generelle trivsel, utvikling og opplevelsen av å ha det bra i barnehagen. Opplevelser i små grupper og på tvers av avdelinger er en introduksjon til nye felleskap og nye venner.  Vennskap er ikke alltid bare harmoni og idyll, det kan også inneholde konflikter og opplevelse av svik og mangel på lojalitet. Når barn får slike erfaringer, er det viktig at vi er der for barna og gir de «verktøy» som hjelper de med å håndtere dette på best mulig måte. Vi som jobber i barnehagen skal til enhver tid være tilstedeværende voksne, som kontinuerlig arbeider for at ingen barn faller utenfor. Vi skal hele tiden jobbe for å støtte barns selvfølelse, hjelpe de til å uttrykke egne behov og sette ord på sine følelser. Samtidig skal de også få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne og andres behov. Hos oss skal vi ha et inkluderende miljø der personalet skal være observante, og kan legge merke til når barn knytter nye bånd der vennskap kan blomstre og opprettholdes. Å forbygge mobbing og ekskludering handler om å være der barna er, og å følge med på hva som skjer i samspillet.

Sosial kompetanse

Sosiale ferdigheter må læres, og denne læringen starter allerede første leveår. Det som kjennetegner sosial kompetanse er å vurdere hva som er hensiktsmessig å gjøre, og når en skal gjøre det i samspill med andre. Sosial kompetanse utvikles gjennom handlinger og opplevelser. Barnas hverdag i barnehagen bør derfor være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Anerkjennende og støttende relasjoner gir et godt grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Vi legger derfor vekt på at vi voksne i barnehagen også reflekterer rundt betydningen av egen rolle når det gjelder å være støttende voksne og gode rollemodeller for barna.

Læring

Hos oss skal barnas egne ønsker og interesser danne utgangspunkt for temaarbeidene og læringsprosessene i barnehagen. Vi skal ta utgangspunkt i hvor barna er og hva de allerede kan, og på denne måten hjelpe barnet til tilegne seg nye ferdigheter. Læring skal være lystbetont og for barnet er den mest lystbetonte læringsformen lek. Kvaliteten i samspillet mellom barn og voksne og barna imellom er avgjørende for gode læringsprosesser, og derfor jobber vi også mye med å utvikle gode relasjoner og godt samspill.

Danning

Barns danning utvikles ved medvirkning, gjennom omsorg og i lek og læring De utvikler sin identitet og selvstendighet i fellesskap med andre. Barnet samler erfaringer basert på hva de opplever og hvilke tilbakemeldinger de får av andre. Alle barn skal møtes og forstås ut ifra egne forutsetninger, erfaringer, ønsker og behov. Vi skal legge til rette for at barna får utvikle sin personlige og sosiale kompetanse, at de blir trygge på seg selv og utvikler en god selvfølelse.

Omsorg

Følelsen av trygghet er en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. For å få trygge barn er det igjen viktig at voksne er kompetente og sensitive voksne som gir barna den omsorgen de har behov for. Vi er opptatt av at hvert barn skal bli sett, og føle seg betydningsfulle i fellesskapet. Vår omsorg kommer til uttrykk gjennom hele barnehagedagen, og starter allerede når vi ønsker barna velkommen om morgenen. Hos oss skal det alltid være et fang å krype opp i, ei hånd å holde i, eller et oppmuntrende blikk å møte når barna har behov for det. Ved at voksne er på plass der barna leker og oppholder seg, ønsker vi å skape trygge omsorgsarenaer der lek og læring får gode vilkår.

Forebygging av mobbing

Barnehagen skal være et godt oppvekstmiljø for alle barn og en arena der alle skal følge seg verdsatt og som en del av felleskapet. Hos oss skal alle barn trives og ha det godt, finne venner, føle seg inkludert og kjenne glede. Dersom det er barn som ikke trives i vår barnehage skal vi gripe fatt i det umiddelbart slik at vi kan iverksette tiltak for å bedre situasjonen. Vi har nulltoleranse mot mobbing, men vet at det likevel forekommer blant barnehagebarn. Vi er derfor opptatt av å fremme inkludering og gode relasjoner for å forbygge ekskludering og krenking. Vi har valgt å øke vårt fokus på lek, siden leken er en viktig arena for å fremme empati og fellesskap. For å sikre dette viktige arbeidet har vi laget en handlingsplan mot mobbing som ligger på vår hjemmeside.

 

Miljøfyrtårn

 Vi i Øverland barnehage ønsker å jobbe mot en bærekraftig utvikling med fokus på miljøet. Målet vårt er at barn og voksne oppnår en økt miljøbevissthet og tar med seg gode holdninger fra tiden i barnehagen. Vi ønsker at barna som går i vår barnehage skal vokse opp med en bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på miljøet, og at de skal ha gode rollemodeller i de voksne de har rundt seg. Å være Miljøfytårn-sertifisert innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vi må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Vi leverer årlige miljørapporter og re-sertifiseres hvert tredje år. 

 

I dagliglivet i barnehagen er vi opptatt av å ha gode rutiner sammen med barna. Noen av tiltakene vi gjennomfører er blant annet:

 

- økologiske bærenett til alle barn og ansatte, for å redusere plastforbruket

- egen kjøkkenhage og drivhus med dyrking av grønnsaker

- turer i nærområdet med et miljøbevisst fokus

- årlige miljøuker i barnehagen, med fokus på miljøvern

- sortering av søppel

- bærekraftige innkjøpsrutiner

- årlig karneval med fokus på gjenbruk

- bord med støydempende overflate

- et estetisk tiltalende uteområde med beplantning og frukttrær

 

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finnes her www.miljofyrtarn.no.   

 

Barnehagens arbeidsmåter

Øverland barnehages arbeidsmåter skal ivareta barnas behov for omsorg og lek. Den skal fremme læring og danning og gi barna mulighet for medvirkning. Våre arbeidsmåter skal være varierte og de skal tilpasses enkeltbarnet, barnegruppen, vårt lokalmiljø og rammefaktorer. Våre valg av arbeidsmåter skal gjøre barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene skal bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet til å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.

 

Øverland barnehages mål for valg av arbeidsmåter:

 •          Vårt personale skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer og interesser.
 •          Våre arbeidsmåter skal bygges på kreativitet og lek, og det skal være rom for   
 •          improvisasjon og barns medvirkning.
 •          Det skal veksles mellom spontane og planlagte aktiviteter.
 •          Stimulere barns iboende nysgjerrighet og undring;
 •          evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting.
 •          Gi barna varierte inntrykk og mulighet til å utrykke seg på forskjellige måter.
 •          Basere oss på et tverrfaglig og helhetlig læringssyn.
 •          Inkludere nærmiljø og lokale forhold.
 •          Gi barna felles opplevelser
 •          Være kulturformidlere gjennom bruk av musikk og estetiske opplevelser
 •          Synligjøre pedagogiske prosesser

 

 

Barnehagens fagområder

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen ser på fagområdene i sammenheng, og de er en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barnehagens verdigrunnlag, barns rett til medvirkning og barns lek danner grunnlag og retning for arbeidet med fagområdene. Fagområdene er stort sett de samme som barn senere møter som fag i skolen:

 •          Kommunikasjon, språk og tekst
 •          Kropp, bevegelse, mat og helse
 •          Natur, miljø og teknologi
 •          Kunst, kultur og kreativitet
 •          Antall, rom og form
 •          Etikk, religion og filosofi
 •          Nærmiljø og samfunn

 

Progresjon

Barn utvikler seg ulikt og med forskjellig tempo. Det betyr at vi voksne må ha god kunnskap om det enkelte barn slik at vi kan gi han/hun utfordringer som gir dem noe å strekke seg etter, stimulerer læringslysten og som ivaretar opplevelsen av mestring. Opplevelsen av mestring er nært knyttet til utviklingen av et godt selvbilde, derfor må alle barna få utfordringer tilpasset sitt ståsted. Vi skal se og bekrefte barna i mestringsøyeblikkene.

 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal oppleve utvikling, læring og fremgang. Barna skal oppleve progresjon i barnehagens innhold, og varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø.

 

I tillegg til årsplanen har vi laget en progresjonsplan, som vil ligge til grunn for arbeidet i Øverland barnehage. Progresjonsplanen ligger på vår hjemmeside www.overland.mobarn.no. Progresjonsplanen inneholder målsetninger for personalets arbeid innenfor alle fagområder knyttet til ulike modningstrinn for barna. Den inneholder tiltak knyttet til arbeidet vi skal gjøre i barnehagen. Planen vil bli revidert årlig ut fra de erfaringer vi gjør oss underveis.

 

Barnehagens digitale praksis

I tillegg til å tilby en digital kommunikasjonskanal ut mot foreldre via hjemmesiden vår, er vi også opptatt av den digitale praksisen i det pedagogiske arbeidet. Barn har et grunnleggende behov for å uttrykke seg, og gjennom bruk av digitale verktøy får barna erfare å kommunisere ulike språklige uttrykk. Hos oss legger vi til rette for at blant annet Ipad er et naturlig del av det pedagogiske arbeidet og at barna får bruke dette i kreativ lek og læring sammen med aktive voksne. På denne måten ønsker vi å lære barna nettvett og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. 

 

Overganger

 

Når barnet begynner i barnehagen

Øverland barnehage skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet skal få en god og trygg start i barnehagen. Barnet skal få god tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. Øverland barnehage ønsker å sikre barna tett oppfølging når de starter hos oss. Alle barn har derfor sin egen tilknytningsperson den første tiden. Dette er en av vårt faste personalet som har et spesielt ansvar for at barnet skal oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

 

Det første møte med barnehagen skjer allerede sommeren før barnehagestart. Foreldre og barn blir da invitert på en «bli kjent- dag» på sin avdeling. Når barnet begynner i barnehagen får alle foreldrene et tidspunkt for første møtedag, men det er viktig at en er klar over at tilvenning tar tid. Tilvenningstiden er viktig, og vi har derfor laget en egen plan for tilvenning som ligger på barnehagens hjemmeside: www.overland.mobarn. Betydningen av en god tilvenningsperiode vil også understrekes fra barnehagens personale.

 

Overganger innad i barnehagen

I løpet av barnehagetiden vil barna oppleve overganger innad i barnehagen. Dette kan være overganger fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling, og overgang fra storbarnsavdeling til førskoleavdeling (Edderkoppen). Personalet i Øverland barnehage sørger for at barn og foreldre får tid til å bli kjent med sin nye avdeling når de bytter barnegruppe.

 

 Overgang mellom barnehage og skole

I samarbeid med foreldre og skolen legger Øverland barnehage til rette for at barna skal får en trygg og god overgang til skolen og eventuelt skolefritidsordningen. Barnehagen har egen plan for denne overgangen som ligger sammen med våre andre planer på www.overland.mobarn.no Barnehagen har egen avdeling for førskolebarna, og har fokus på at barna som skal begynne på skolen skal være trygge, robuste og selvstendige. Førskoleavdelingen kalles Edderkoppen, og er en mobil friluftsavdeling med egen buss som gjør at de kan oppdage nærmiljøet, og naturen på en variert og unik måte.