www.mobarn.noVåre barnehager

Livsmestring og psykisk helsefremmende barnehager

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. (Rammeplan for barnehagen, Udir)

Mestring og følelsen av mestring er viktig for barns utvikling. I Mobarn jobber vi for å imøtekomme det enkelte barns behov for å kunne oppleve dette. Vi skal bidra til trivsel, livsglede og følelse av egenverd i en barnehagehverdag preget av gode relasjoner til både barn og voksne. 

Mobarn har i samarbeid med Styd kommunikasjon startet et samarbeid hvor målet er at alle Mobarns barnehager skal bli psykisk helsefremmende barnehager med bruk av barns rettigheter som kompass. Vi har felles samlinger med Styd, vi bruker boka "Barn er budbringere - en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager" av Line Melvold, og den digitale veiviseren og håndboken som hører til den boka.

 

 

Mer om Styd kommunikasjon kan dere lese her

 

Vi skal jobbe for å skape og ivareta et godt og helsefremmende miljø, og hverdagen i barnehagen skal være fylt med gode relasjoner. Relasjonene skal være preget av anerkjennelse, respekt, toleranse, god kommunikasjon, forståelse og tålmodighet. Vi skal møte det menneskelige med verdighet og respekt. Barnehagepersonalet skal vie barna oppmerksomhet, vise følelser, skape fellesskap og engasjement. Vi skal gi barna verktøy til å mestre livet. Et av de viktigste verktøyene er å ha nære, trygge omsorgspersoner i barnehagen, som gir oppmerksomhet tilpasset det enkelte barns behov. Positive erfaringer sammen med nærværende voksne og andre barn fremmer trivsel og livsglede her og nå. Samtidig bidrar det også til robusthet og motstandskraft, som gjøre barna bedre i stand til å tåle livets opp- og nedturer. Mestring og følelsen av mestring, er viktig for barns utvikling. Små barn har en medfødt motivasjon til å mestre og vil gjerne prøve nye ting, som de ikke nødvendigvis mestrer med engang. I denne prosessen er det behov for tilstedeværende voksne, som hjelper barna med å regulere følelsene som oppstår når man ikke mestrer. Det er også viktig med støttende voksne, som gir veiledning til hvordan man kan få det til. Når barnet opplever mestring, skal omsorgspersonen også være med på å dele barnets gleder. 

 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. (Rammeplan for barnehagen, Udir)