www.mobarn.noVåre barnehager

Våre satsingsområde er livsmestring og bærekraft

Vi i Mobarn Øverland barnehage har to satsingsområder. Det er livsmestring og bærekraft. Mer om disse områdene kan dere lese her.

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. (Rammeplan for barnehagen, Udir) 

Mestring og følelsen av mestring er viktig for barns utvikling. I Mobarn jobber vi for å imøtekomme det enkelte barns behov for å kunne oppleve dette. Vi skal bidra til trivsel, livsglede og følelse av egenverd i en barnehagehverdag preget av gode relasjoner til både barn og voksne. 

Mobarn har i samarbeid med Styd kommunikasjon startet et samarbeid hvor målet er at alle Mobarns barnehager skal bli psykisk helsefremmende barnehager med bruk av barns rettigheter som kompass. Vi har felles samlinger med Styd, vi bruker boka "Barn er budbringere - en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager" av Line Melvold, og den digitale veiviseren og håndboken som hører til den boka.

 

 

Mer om Styd kommunikasjon kan dere lese her

 

I tillegg er vi med i Rekomp - regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen der vi for tiden har fokus på tema bærekraft. 

Alle barnehagene i Molde kommune er med i et prosjekt i samarbeid med Høgskulen i Volda. Prosjektet heter Rekomp, og er en regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager, og skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis.

 

Prosjektet går over 4 år, og vi skal innom 3 ulike tema. Temaene vi skal gjennom er; 

* Psykososialt barnehagemiljø og livsmestring 

* Bærekraft 

* Kunst, kultur og kreativitet 

 

Oppstart var i august 2021, og temaet vi har jobbet med er psykososialt barnehagemiljø og livsmestring. Dette temaet fortsatte vi med frem til desember 2022. Hvert tema jobber vi med i 1,5 år før vi bytter. 

Fra januar 2023 begynner vi med neste tema som er Bærekraft. I Rammeplanen står "Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden."

Bærekraft i vårt verdigrunnlag

I Mobarns barnehager jobber vi med å legge grunnlaget for gode holdninger og skape gode verdier gjennom det vi gjør i praksis, slik at barna blir rustet til å møte framtidige krav og behov på en bærekraftig måte. Barna skal få gode naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold gjennom lek og sansing. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på seg selv, hverandre, omgivelsene og naturen.

 

Vi skal gi barna kunnskap om verden omkring oss, fra det nære i lokalmiljøet, til det globale verdensperspektivet. Dette er viktig for å kunne hjelpe barna til å ta avgjørelser som er bærekraftige nå, og på sikt. Vi skal hjelpe barna til å utvikle ferdigheter i å tenke kritisk, gjøre vurderinger og ta stilling til ulike utfordringer, slik at de erfarer at de reelt er medvirkere og har innflytelse. Å utvikle barnas holdninger til en bærekraftig utvikling krever tro og håp for framtiden, men også handlingsvilje. Det er derfor viktig at personalet betrakter og vurderer måten vi lever på, og hvilke valg vi tar for oss og våre barn, samtidig som vi fokuserer på mulighetene som ligger foran oss. Vi skal arbeide for at alle blir sett og hørt som den de er. Samtidig skal vi også arbeide for å inkludere alle, slik at hver enkelt føler tilhørighet. Barnehagen skal synliggjøre og verdsette mangfoldet i samfunnet, slik at vi utvikler respekt og toleranse for hverandre. 

Barnehagen har et stort ansvar for å gi barna gode naturopplevelser. Barna skal oppleve at vi bruker naturen på en slik måte at vi ikke belaster miljøet. Barna skal få bruke alle sine sanser ute i naturen og dermed få et stort læringsutbytte når vi bruker naturen som læringsarena. Naturen brukes til lek og leken skal knyttes til fagområdene i rammeplanen. Personalet legger til rette for allsidige naturopplevelser og bruker naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring. Vi gir barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage sine egne forklaringer på problemstillinger vi møter i naturen. Det skal legges til rette for samtaler og refleksjoner med barna om det de har erfart og opplevd. 

 

Vi har valgt å fokusere på hvordan kan barn og personal bli bevisst på bærekraftig utvikling gjennom bruk av naturvaktene.

Naturvakten er et aktivitetesprogram for barn som er tilpasset for bruk i barnehage. Les med om det her