www.mobarn.noVåre barnehager

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er en forutsetning for å danne vennskap. Leken er den viktigste arenaen i utviklingen av sosial kompetanse, og sosial kompetanse er igjen en forutsetning for å fungere godt sammen med andre.

"Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill" (Hentet fra Rammeplanen for barnehagen innhold og oppgaver, 2017) 

 

Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i fellesskapet i barnehagen, og nøkkelen til vennskap. Barn utvikler først og fremst sosial kompetanse i det daglige, uformelle samspillet med andre i hverdagen. Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Barn er sosiale helt fra fødselsen. De kommuniserer med voksne og hverandre både gjennom kroppslige og språklige handlinger. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarn skal lykkes, trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. Et barn som samhandler godt kan både tilpasse seg fellesskapet og være en synlig deltaker som hevder sin plass. 

Sosial kompetanse består av ferdigheter som blant annet selvfølelse, empati, prososial adferd, selvhevdelse og selvkontroll. Hvilke ferdigheter som er aktuelle avhenger av situasjonen og sammenhengen.  

Empati er en sentral kompetanse i barnehagen, og viktig for å ha god sosial kompetanse. Empati er evnen til å leve seg inn i en annen persons situasjon, og evnen til å forstå hvordan den andre har det. En som er empatisk klarer å skille mellom egne og andres tanker og følelser. Empati gjør barna bedre i stand til å kommunisere med, vise omsorg og hjelpe hverandre.