www.mobarn.noVåre barnehager

Plan for overgang barnehage-skole

Førskolebarna samles på en avdeling siste året i barnehagen og vil ha et felles opplegg hele året frem mot skolestart. Hovedfokuset dette året er selvstendighet og sosial kompetanse. I tillegg er det lagt mer til rette for språkforståelse, matematiske begreper og tallforståelse.

I bunn for vårt arbeid med Edderkoppgruppa ligger:

• Rammeplanen for barnehagen, 2017 

• Støttemateriell til Rammeplan

• Stortingsmelding 41(Kvalitet i barnehagen)

• ”Fra eldst til yngst”: Veiledningshefte om Samarbeid mellom barnehage og skole. 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.

(Rammeplan for barnehagen, 2017)

 

Overgangsprosesser er sårbare

Overganger kan beskrives som en prosess av endringer som barnet og familien erfarer når det beveger seg fra en setting til en annen. Disse overgangene fører til rolleendringer som igjen innebærer endringer i forventninger og krav til barnet. Overganger berører også miljøet rundt barnet, foreldre, familie og venner, og det er sensitive perioder der samspill mellom partene som er involvert får ekstra stor betydning. Det er viktig å erkjenne at overgangsprosesser er sårbare og kan støtte eller svekke et barns utvikling, selvbilde og livskompetanse.

 

Likheter og forskjeller i barnehage og skole skal tas vare på

I arbeidet med å legge til rette for sammenheng, samarbeid og en god overgang er det viktig at barnehagens og skolens særpreg og ulike mandater opprettholdes. Likheter og forskjeller i barnehage og skole skal tas vare på, samtidig som begge institusjonene har ansvar for å utvikle et samarbeid som ivaretar sammenhengen i barnas opplæringsløp.

 

 

Siste året i barnehagen:

I Øverland barnehage har vi valgt å samle de eldste barna i barnehagen på en avdeling. Gruppen blir delt i mindre grupper, og fordeles på bussedderkoppen og husedderkoppene. De rullerer på å være inne, og på å være på busstur, Når alle de store barna samles blir barna kjent med jevnaldrende barn fra andre avdelinger som de skal starte på skolen med. på den måten får barna flere trygghetsfaktorer med seg over til skolen, som kan hjelpe overgangen.

På edderkoppen er vi opptatt av at det siste året i barnehagen ikke skal være en tid hvor barna venter på å starte på skolen. Barna skal ha det gøy i barnehagen og leken står sentralt. Vi ønsker at barna skal skape barndomsminner de kan se tilbake på med glede.

Barnas modenhet varierer fra barn til barn og barnehagen er pliktet til å tilrettelegge for gode læringssituasjoner for alle barn. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn får oppgaver som er utfordrende og de mestrer. Barna leker med tall og bokstaver i sangform, i konstruksjonsleken, i rolleleken og når vi er ute i naturen. Vi ser etter former og antall og tar denne kunnskapen med oss inn i barnehagen hvor vi gradvis og etter barnas ønsker øver oss på blyantgrep, tallord og bokstaver.

 

Tilbudet med varierte friluftsmuligheter med buss er unikt for vår førskolesatsning. Med hjelp av bussen har vi mulighet til å oppleve flo/fjære, skiløyper, fjelltopper, myr, granskog, vann og turløyper vi ikke hadde hatt muligheter til uten. Barna er ute hver dag i varierende terreng og vær. Vi kjenner årstidene på kroppen og ser hvordan landskapet forandrer seg i løpet av året. Barnehagen har enkelte turmål vi oppsøker ofte hvor barna blir kjent og får en tilhørighet til. Og turmål vi besøker mer sjeldent hvor vi kan utforske nye muligheter og elementer som dukker opp i løpet av året.  

 

Barna får mulighet til å spikke med kniv, hogge med øks, klatre i fjellet, plukke bær, gå på ski, bære sekk, og gå korte og lengere turer i naturen. Alt dette samtidig som de blir kjent med sin egen by. Barna får praktiske erfaringer med matematiske begreper som lengde, tyngde, geometriske former og antall ute i skogen som vi kan ta med oss inn i barnehagen.

 

Gjennom det å skape gode opplevelser i skogen håper vi at barna lærer å bli glad i naturen. Barnehagen er opptatt av å gi barna en begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Vi lærer at vi skal rydde etter oss når vi er ute på tur og hvordan vi skal behandle store og små kryp vi møter ute i skogen.

Selvstendighet:

At barnet er trygg og selvstendig er to faktorer som vil gjøre overgangen fra barnehage til skole god. At barnet sier ifra til en voksenperson når det trenger hjelp, klarer å kle på seg selv og gå på do er ting skolen ønsker at barnet kan.

På Edderkoppen stiller vi mer krav til at barna skal kunne klare ting selv. Vi utfordrer barna til å finne løsninger på oppgaver, løsninger i konflikter eller løsninger under påkledning. Barna skal kunne være med på å finne ut av ting de synes er vanskelig.

Barna får og mer frihet. I barnehagens rammeplan sies det at barna skal få være med å bestemme ut i fra barnets alder og modenhet og da er det naturlig at barna få mer innflytelse over egen barnehagehverdag.

 

Overføring av informasjon:

I løpet av våren før skolestart blir det satt opp en samtale hvor vi i tillegg til å snakke om barnets trivsel og utvikling sammen skal fylle ut et skjema med informasjon som skal overføres til skolen. På dette skjema er det punkter som omhandler hva barnet selv tenker om å starte på skolen, hva barnet ønsker at skolen skal vite og hva barnet er interessert i. Denne delen av skjema fyller barnehagen ut sammen med barnet. Resten av skjema omhandler hva barnet mestrer, hvordan barnet fungerer sosialt sammen med andre barn og om det er noe barnet trenger oppfølging med i skolen.

Til slutt i skjema er det en del som omhandler språket. Hvordan er språkforståelsen, er det lyder barnet synes er vanskelig eller har barnet språkevner utover det som forventes.

 

Barnehagen er avhengig av deres samtykke for å sende fra oss informasjon til skolen. Dette er grunnen til at vi fyller ut skjemaet sammen.

 

Tilrettelegging for barn med spesielle behov:

I prinsippet er det de samme målene og tiltakene for god sammenheng og vellykket overgang som gjelder for alle barn. Målet er å sikre kontinuitet i den individuelt tilpassede læringen. For barn med behov for særskilt tilrettelegging og oppfølging kan endringene i forbindelse med skolestart representere en særlig utfordring. Det er ekstra viktig at barn i en vanskelig situasjon opplever omsorg, forutsigbarhet, trygghet og sammenheng i overgangen. Derfor må skolen gjøre seg godt kjent med enkeltbarnet, ikke bare med diagnosen eller eventuelle behov for spesiell tilrettelegging.

Barnehage og skole starter denne dialogen for å sikre at barn med særskilte behov får tilpasset overgangen til sine behov inne 31. desember et halvt år før skolestart.

Barnehagen, skolen og hjemmet har også en mulighet til å ha en såkalt trekantsamtale hvor vi kan diskutere barnets behov før overgangen til skolen.