www.mobarn.noVåre barnehager

Språk - kommunikasjon, språk og tekst

Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjon.

Språk er noe av det viktigste barna skal lære seg de første leveårene. Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Språket er også betydningsfullt med tanke på å gjøre seg forstått i lek, og for å kunne inngå i relasjoner og dialog med andre.

Hos oss skal alle barn få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Barna skal møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barna skal utvikle en språklig nysgjerrighet og språklig forståekse gjennom å leke med språk, symboler, rytmer og tekst. 

Gjennom arbeid med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
  • bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
  • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
  • utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.